Användarvillkor

Inledning

Dessa villkor ("Användarvillkoren"), Slippets Cookiepolicy och alla andra policys som finns tillgängliga på vår webbplats innehåller de villkor enligt vilka Slippet erbjuder dig tillgång till slippet.se ("Webbplatsen"), Tjänster (”Tjänsterna”) och Verktyg. Alla policys på Webbplatsen utgör en del av dessaa Användarvillkor. Genom att använda Webbplatsen och Tjänsterna godkänner du dessa Användarvillkor.

Generella villkor

För att använda Tjänsterna på Webbplatsen slippet.se måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande.

Om du registrerar ett företag som användare intygar du att du har behörighet att binda företaget till detta Användarvillkor.

Webbplatsen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen är således ett forum som möjliggör för användare, att annonsera, sälja och köpa varor. Slippet äger inte något av de föremål som annonseras eller säljs genom Webbplatsen och har ingen kontroll över och medverkar inte i transaktionen mellan en köpare och säljare. Köpeavtalen ingås direkt mellan köpare och säljare.

Publicering av Annons med är avgiftsfri för privatperson.Publicering av Annons är avgiftsbelagd för näringsidkare för samtliga Annonsertyper engligt den gällande prislistan vid publiceringstillfället.

Tjänsterna tillhandahålls inte till personer eller företag som tidigare har brutit mot Användarvillkoren, tidigare tillhandahållna villkor eller lagar och regler.

Slippet ansvarar inte för skada som beror på utebliven eller fördröjd kontakt mellan köpare och säljare eller på felaktig information i annonstexten. Slippet ansvarar inte för den utannonserade varan och garanterar inte att de föremål som annonseras finns, kan säljas, har en viss kvalitet, är säkra eller lagliga. Du ska inte anta att ett erbjudande, en försäljning eller ett köp av en vara är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på webbplatsen.

Användaren ansvarar för egna handlingar som utförs inom och i samband med användandet av Webbplatsen och Tjänsterna.

Slippet kan fritt och helt efter egen bedömning helt eller delvis begränsa användarens brukande av Tjänsterna. Slippet kan när som helst utan användarens medgivande återkalla annonser och övrigt innehåll upplagt på webbplatsen.

Användargenererat innehåll

Med Användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare tillhandahåller till oss eller gör åtkomligt för oss genom användning av Tjänsterna t.ex. genom att lägga in en annons. Med ”Användargenererat innehåll” menas inklusive men inte begränsat t.ex. bilder, filmer och annonstexter.

Slippet och dess ägare bär inget ansvar för Användargenererat innehåll, utan det Användargenererade innehållet är användaren personligen ensam ansvarig för, det Användargenererade innehållet ligger således utanför Slippets ansvar.

Du som användare garanterar att ditt Användargenererade innehåll är korrekt och inte konfidentiellt. Du garanterar också att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild, en film eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det på Webbplatsen i enighet med Användarvillkoren.

Detta innebär att du garanterar att ditt Användargenererade innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom text, bild, logotyp eller annat material som du inte har tillåtelse att använda.

Du garanterar att du de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller en film eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de har godkänt att medverka i det Användargenererade innehållet och att Slippet även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Genom att lägga upp Användargenererat innehåll på webbplatsen, exempelvis genom att lägga in en annons, ger du Slippet en obegränsad, icke-exklusiv, oåterkallelig, global, evig, kostnadsfri, fullt överlåtbar och fullt upplåtbar rätt, att använda, kopiera, reproducera, ändra, bearbeta, översätta, överföra, allmänt tillgängliggöra och/eller framföra sådant innehåll för de syften och i de medier, kanaler, tekniker och områden som Slippet bestämmer från tid till annan.

Slippet får även använda det användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte.

Slippets rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats.

Du efterger härmed alla krav på ersättning från Slippet och dess ägare för Slippets användning av det Användargenererade innehållet.

Immateriella rättigheter

Slippet innehar de immateriella rättigheterna till text, bild, design och det övriga material och information som görs tillgängligt genom din användning av Tjänsterna. Samma sak gäller den bakomliggande programkoden för Tjänsterna. Sådant material och information får inte användas på annat sätt än inom ramen för normal användning av Tjänsterna. Om inte annat anges är allt material Slippets exklusiva egendom.

Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka, distribuera eller allmänt tillgängliggöra något material eller någon information på Webbplatsen utan föregående skriftligt tillstånd från Slippet.

All otillåten användning medför ersättningsskyldighet. Den som avsiktligt eller genom grov oaktsamhet bryter mot lagen kan straffas med böter eller fängelse upp till två år och bli dömd att betala skadestånd.

Marknadsföring

All marknadsföring ska enligt Marknadsföringslagen (2008:486) stämma överens med god marknadsföringssed. Om ett företag bryter mot reglerna kan Marknadsdomstolen förbjuda detta och om det fortsätter kan företaget dömas att betala vite (ett slags böter).

Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam via e-mail eller SMS till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand. Det är också förbjudet att driva telefonförsäljning till personer som tydligt har motsatt sig detta.

Ansvar

Slippet strävar efter att upprätthålla god säkerhet och tillgång till Webbplatsen och Tjänsterna men garanterar inte kontinuerlig eller oavbruten tillgång till Webbplatsen och Tjänsterna. Driften av Webbplatsen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Slippets kontroll och Slippet ställer inga garantier gällande Webbplatsens funktion eller tillgänglighet. Slippet kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen och dess innehåll. Vid tekniska fel ersätts högst annonskostnaden.

Slippet och dess ägare, andra närstående bolag, företrädare, tjänstemän, ombud och anställda ska inte i något fall ansvara gentemot dig för indirekta skador innefattande förlust i näringsverksamhet, förlust av data, utebliven vinst, uteblivna affärstillfällen, förlorat anseende eller avbrott i näringsverksamhet eller för andra skador som vi inte rimligen kunnat förutse genom ditt användande av Webbplatsen och Tjänsterna.

Skadeersättning

Du åtar dig även att för alla förluster, kostnader, innefattande rimliga kostnader för juridiskt biträde, som vi ådrar oss på grund av att du bryter mot dessa Användarvillkor, din felaktiga användning av webbplatsen, tjänster, applikationer och verktyg eller att du bryter mot gällande rätt eller gör intrång i tredje mans rättigheter.

Ångerrätt

Vi kommer att börja tillhandahålla våra Tjänster till dig så snart du har godkänt dessa Användarvillkor. Genom att godkänna Användarvillkoren samtycker du till att du inte har rätt att ångra dessa Användarvillkor enligt Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) efter det att vi har börjat tillhandahålla Tjänsterna.

Förändringar i Tjänsterna

Slippet kan när som helst och utan föregående information besluta att avveckla Tjänsterna eller ersätta Tjänsterna med andra tjänster. I sådant fall förbehåller sig Slippet rätten att avsluta din tillgång till Tjänsterna, vilket kommer att ske efter att du har fått information om detta, t.ex. genom meddelande till din registrerade e-postadress.

Ändringar i Användarvillkoren

Slippet kan komma att ändra Användarvillkoren från tid till annan genom att publicera de nya Användarvillkoren på webbplatsen eller skicka det till din registrerade e-postadress. De nya Användarvillkoren ska börja gälla automatiskt 30 dagar efter att det tillhandahölls. Genom att fortsätta använda Webbplatsen och Tjänsterna efter att de nya Användarvillkoren börjar gälla godkänner du de nya Användarvillkoren.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag ska tillämpas på Tjänsterna och dessa Användarvillkor. Om en tvist uppstår mellan dig och Slippet, rekommenderar vi att du först kontaktar oss direkt genom vår kontaktformulär för att försöka hitta en lösning. Vi kommer att beakta rimliga förfrågningar att lösa tvisten genom alternativa tvistlösningsmetoder, såsom medling eller skiljeförfarande. Svensk rätt skall gälla för alla krav, tvister eller andra frågor som uppkommer med anledning av dessa Användarvillkor. Tvister ska avgöras av svensk allmän domstol.

Regler för annonsering

Det är endast tillåtet att annonsera om försäljning, uthyrning, byten samt köpes. Det är inte tillåtet med annonsering av tjänster.

Publiceringstid

Slippets tjänst anses fullgjord när annonsen har godkänts och publicerats på Webbplatsen. Därefter måste du som användare plocka bort annonsen så snart syftet med annonseringen är uppfyllt, t.ex. när du har sålt det som du har annonserat.

Eftersom Slippet vill minimera antalet inaktuella annonser på Webbplatsen tas en annons bort av oss automatiskt efter två månader från publiceringsdagen.

Granskning och kontroll av annonser och användare

Slippet förbehåller sig rätten att granska samtliga annonser och att neka eller avlägsna en annons på grund av att den bryter mot Användaratalet, tredje parts upphovsrätt, annan rättslig reglering eller mot Slippets principer och anda. Slumpvisa eller anmälningsinitierade kontroller genomförs fortlöpande, till exempel för verifiering av en användares identitet. Den som väljer att inte medverka till en sådan kontroll riskerar att stängas av från användning av Webbplatsen och Tjänsterna.

Språk

Endast annonser på svenska, danska, norska eller engelska tillåts. Företagsannonsering ska ske på svenska.

Inte ren marknadsföring

Det är inte tillåtet att lägga in en annons i rent marknadsföringssyfte. Annonstexten ska användas till att beskriva en specifik vara som erbjuds. Övrig information, såsom sökord, beskrivning av företag, verksamhet eller generellt utbud tillåts inte i annonstexten.

Beskrivning

Annonsrubriken måste beskriva varan som erbjuds, inga företagsnamn eller länkningar får förekomma. Varan måste beskrivas i annonstexten, det är inte tillåtet att endast länka till en annan sida. Beskrivningen ska innehålla relevant information för varan t.ex. storlek, modell, färg, ålder.

Annonstexter eller bilder får inte kopieras från andra annonser, dessa kan vara skyddade av upphovsrätt och/eller andra lagar och är Slippets egendom enligt vad som anges ovan.

Det är inte tillåtet att använda sig av sådana sökord i annonstexten som gör att användare får felaktiga annonsträffar.

Bilder och filmer

Bilder och filmer ska vara relevanta för varan du annonserar om och får inte innehålla övrig text, företagsnamn, logotyper, URL:er eller andra grafiska tillägg som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring. Det är inte heller tillåtet att systematiskt använda ramar eller andra grafiska effekter i annonsens bild(er) som medför att annonsen framhävs på bekostnad av andra annonser i listningsvyn.

Företagslogotyper får inte användas som bilder med undantag om det är själva företaget du säljer.

Det är inte tillåtet att ta bilder och filmer från andra annonser utan annonsörens medgivande. Dessa kan vara skyddade under upphovsrättslagen. Avseende bilder och annat innehåll i annonser, se också ovan i dessa Användarvillkor under punkten Användargenererat innehåll.

Bilder publiceras med Slippets logotyp, detta görs för att förhindra att bilderna används i andra sammanhang. Det är därför inte tillåtet att infoga egen vattenstämpel eller logotyp i bild eller film som kan tolkas som generell företagsmarknadsföring.

Länkar och hänvisningar

Länkar och hänvisningar i annonser ska vara relevanta för varan du annonserar om. Samma regler gäller för länkarna som för annonsen i övrigt, d.v.s. du som användare kan komma att ansvara för innehållet på den webbsida du länkar till. Vidare är det inte tillåtet att länka eller referera till en annan annons- eller auktionswebbplats. Det är ej tillåtet att länka eller hänvisa till sidor där relevant information är dold bakom medlemskap eller på annat vis är lösenordskyddad.

E-post och Telefon

Om du när du annonserar endast kan nås via telefon, skriv detta i annonstexten, e-postadressen är dock obligatorisk för att kunna registrera sig som användare och annonsera ut en vara.

Inga dubbletter

Det är inte tillåtet att lägga in annonser om samma vara i mer än en annons samtidigt. Radera den gamla annonsen först innan du lägger in den nya. Det är inte heller tillåtet att lägga in annonser med samma vara under flera län eller i mer än en kategori.

Ändring annons

Det är inte tillåtet att byta ut eller lägga till en vara vid ändring eller förnyelse av annonsen.

Kategorisering

Annonsen ska läggas i den kategori som bäst beskriver din vara. Det är inte tillåtet att blanda varor i samma annons om varorna inte hör till samma kategori. De olika varorna måste i sådant fall delas upp i flera annonser.

Olagliga varor

Varor som inte är tillåtna att sälja enligt svensk lag får inte annonseras. Här följer några exempel på varor som är olagliga att sälja:

 • Alkohol, narkotika, tobak
 • Läkemedel
 • Produkter för trådlös överföring på 1,2-GHz-bandet
 • Vissa kemiska preparat (t.ex. kvicksilver)
 • Människodelar
 • Hittelön eller ersättning för anskaffande av bostad
 • Laservarnare
 • Förfalskade mynt och sedlar
 • m.m.

Otillåtna varor

Utöver det som är förbjudet enligt lag har Slippet egna restriktioner för vad som får annonseras och säljas. Följande varor är inte tillåtet att annonsera på Webbplatsen:

 • Hälso- eller skönhetspreparat
 • Livsmedel
 • Parkeringstillstånd
 • Registreringspapper
 • Begagnade underkläder
 • Vapen och startvapen
 • Replikor av olagliga vapen
 • Soft air guns
 • Pornografi och sexleksaker
 • E-postadresser
 • Telefonnummer (dock får abonnemang överlåtas i samband med telefonförsäljning)
 • Medlemskap på webbplatser/appar
 • Egna radio- eller TV-inspelningar
 • Produkter för att låsa upp mobiltelefoner
 • Stötande propaganda
 • Franchiseverksamheter
 • Affärsöverlåtelser av företag eller verksamheter utanför Norden eller EU
 • Produkter som är avsedda för att undvika/försvåra uttagande av trängselskatt
 • Laserpekare som överstiger 5 mW och samtliga laserpekare med grön laser

Vapen

All annonsering och försäljning av vapen är förbjuden på Webbplatsen. Slippet tillåter ej heller annonsering av "soft air guns" och "startvapen". Luftpistoler/kolsyrevapen eller andra föremål som liknar riktiga vapen är heller inte tillåtna att annonsera om.

Piratkopior och förfalskningar

Det är inte tillåtet att annonsera piratkopior och förfalskningar av t.ex. märkesprodukter, CD/DVD, programkort eller dator/TV-spelsprogramvara. När du säljer märkesprodukter måste du därför intyga att varan är original.

Spelautomater

Vid försäljning av spelautomater måste det framgå i annonsen att innehav kan kräva tillstånd från Lotteriinspektionen.

Stötande och kränkande innehåll

Annonser som kan verka stötande eller kränkande för folkgrupper och/eller enskilda individer tillåts inte och kommer att tas bort. Vissa ålderdomliga benämningar på folkgrupper kan uppfattas som stötande och får inte användas. Bilder och filmer av kränkande eller stötande karaktär tillåts inte. Bilder föreställande modeller som visar underkläder eller baddräkter är inte tillåtet.

Försäljning av djur

Att bli djurägare är ett stort ansvar och ska inte vara en ogenomtänkt impulshandling. Därför är det inte tillåtet att djur skänks bort. Lägsta priserna i djurkategorin återspeglar den kostnad som är förenlig med ett ansvarsfullt djurägande och angivet lägsta pris är till för att förhindra ogenomtänkta köp och att motverka djurplågeri.

 • Katt minst 500 kr
 • Hund minst 1000 kr
 • Kanin minst 100 kr
 • Råtta, hamster och marsvin, minst 100 kr
 • Reptil, minst 100 kr
 • Fågel, minst 100 kr
 • Lantbruksdjur (däggdjur), minst 100 kr
 • Lantbruksdjur (fågel), minst 50 kr
 • Fiskar och leddjur/insekter, minst 25 kr
 • Djurens ålder (när djuret tidigast kan levereras) vid försäljningen ska framgå i annonsen.

 • Katter får inte överlåtas innan de är 12 veckor gamla
 • Hundar får inte överlåtas innan de är 8 veckor gamla
 • Kaniner får inte överlåtas innan de är 7 veckor gamla
 • Det är inte tillåtet att beskriva ett djur som renrasigt om djuret inte har stamtavla.

  Alla katter utan stamtavla räknas som huskatt. Det är inte tillåtet att skriva t.ex. "Sibirisk katt utan stamtavla" eftersom detta kan vilseleda köparen.